VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY (dále jen VSP)

I. Všeobecná ustanovení

 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.konopnyshop.cz . 
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma CARUN PHARMACY s.r.o., Orlovská 726/155, Slezská Ostrava, 713 00 Ostrava, Česká Republika, IČO: 29452996, DIČ: CZ29452996.
 Společnost je zapsána u Krajského soudem v Ostravě oddíl C, vložka 54457.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. 
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). 
Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

 

II. Předmět smlouvy

 Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Rozměry, složení a ostatní údaje uvedené na webových stránkách konopnyshop.cz, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců.

Firma VIP s.r.o. a jí provozovaný internetový obchod konopnyshop.cz, se zavazuje, že svým odběratelům budou dodávat jen zboží, které je v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží. 

III. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž součástí jsou Všeobecné smluvní podmínky, Reklamační řád a Ochrana osobních údajů. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny ne webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

IV. Místo plnění

Místem plnění je místo, kde prodávající, předá zboží dopravci – přepravní firmě.

V. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující / spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující / nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 
Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

VI. Objednání zboží a uzavření smlouvy

a) Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. 
b) Pro účely kupní smlouvy je závazná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněná na serveru v době odeslání objednávky. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a případně opravit.
c) Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. 
d) Prodávající je po potvrzení objednávky povinen obstarat a odevzdat kupujícímu objednané zboží  v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu zboží na skladě. 
e) Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, a to zasláním oznámení o zrušení objednávky elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou na serveru v sekci kontakty. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu. 
f) Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i v případě, že učinil objednávku zboží vyráběného na zakázku. V tomto případě, ale propadá ve prospěch prodávajícího plná částka, kterou kupující předem uhradil za tuto objednávku.
g) Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do tří měsíců od doručení objednávky, kupní smlouva bez dalšího zaniká.

 

VII. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách konopnyshop.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen způsobených změnou ceny v průběhu dne, chybou administrátora nebo elektronického systému, v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím.

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen v dohodnuté době zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

VIII. Dodání zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

1. Dodací lhůta je v pracovní dny 48 hodin od potvrzené expedice ze strany dodavatele. 
V případě, že objednané zboží nebude možné dopravci předat do 14-ti pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího.

2. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

3. Kupující je povinen objednané zboží převzít.

4. Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě, která se na označené adrese nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat kupujícímu. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může kupující zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může kupující dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným uskladněním u dopravce.

5. V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů nepřevezme, povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká. 

a)
 UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku, zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na dopravu zboží ve výši Kč 113,- a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 300,-Kč. 
Odesláním objednávky zákazník souhlasí s našimi obchodními podmínkami a s uhrazením poštovného a smluvní pokuty v uvedené výši v případě, že zboží nepřevezme z výše uvedených důvodů. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené poštovné a smluvní pokuta), budou po zákazníkovi vymáhány. Zákazník obdrží 3 upozornění na neuhrazené pohledávky. Po neuhrazení pohledávek, po třetí výzvě, může být pohledávka postoupena k vymáhání třetímu subjektu, popř. může být tato pohledávka prodána.

b) V případě, že kupující požaduje po prodávajícím aby tento opětovně zaslal objednané zboží, uhradí kupující prodávajícímu:
- v případě, že jde o zásilku s fakturovanou částkou za zboží ve výši do 1000,- Kč vč. DPH, zaplatí kupující vždy 113,-Kč za každé opětovné zaslání,
- v případě, že jde o zásilku s fakturovanou částkou za zboží ve výši nad 1000,- Kč vč. DPH, zaplatí kupující vždy 226,-Kč za každé opětovné zaslání. 

6. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu a případné poštovné nebo přepravné prodávajícímu:  
a) při převzetí zboží na poště, je-li zboží dodáváno poštou,
b) osobě, která zboží předává, je-li zboží dodáváno prostřednictvím dopravce. 

7. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.

8. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu, která zároveň slouží jako záruční list.

9. Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu a dodací list po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu nebo dodací list není správně vyplněn. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady. (Tel.: 606 045 006)

10. Pokud povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zanikla z důvodu zrušení objednávky kupujícím nebo uplynutím doby platnosti objednávky (blíže článek IV. těchto VSP) a kupující zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet prodávajícího, je prodávající povinen do 10-ti pracovních dnů od zrušení objednávky  nebo uplynutí platnosti objednávky, vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží, a to příkazem k úhradě na účet kupujícího.

IX. Dopravní podmínky a poštovné

Cena dopravy a způsoby úhrad zboží v rámci České republiky  


Cena objednávky, bez dopravy, musí být minimálně 200,-Kč vč. DPH

Zásilky jsou expedovány Českou poštou jako EXPRESNÍ s doručením až do domu!!!
Objednané zboží dodáváme do 48 hodin od potvrzené expedice a to AŽ NA MÍSTO URČENÍ!!!
Pokud nebudete na udané adrese k zastižení, můžete zboží vyzvednout na nejbližší poště. POZOR, doba uložení na poště je 7 kalendářních dnů. 

Cena dopravného a balného:
-  při nákupu do 1.999,-Kč vč. DPH ................. 110,- Kč
-  při nákupu od 2.000,-Kč vč. DPH ................ doprava ZDARMA
-
  osobní odběr v expedici (nutno domluvit předem na tel.: 606 045 006)  (balné, dopravné neúčtujeme)

Platba za zboží: 
- platba DOBÍRKOU ....................... platí se hotově při převzetí zásilky
- platba BANKOU předem .............. platí se předem na bankovní účet prodávajícího. Zboží se expeduje po připsání částky na účet. 


 

Dodací lhůta je v pracovní dny 48 hodin od potvrzené expedice ze strany dodavatele. V případě, že dodávka zboží by měla být delší než 14 dnů, budeme Vás o tomto informovat. Při přebírání zboží je kupující povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému.

V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít !

Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je přiložena k zásilce.


  Cena dopravy a způsoby úhrad zboží v rámci Slovenské republiky  

Všechny zásilky jsou expedovány Českou poštou a následně až na místo určení Slovenskou poštou.
Cena objednávky (bez dopravy) musí být minimálně 500,-Kč vč. DPH - chráníme tím Vaše peněženky.

Platba probíhá zásadně BANKOU předem, popř. je možné si zboží osobně vyzvednout a platit v hotovosti, v tom případě se nepřipočítává dopravné a balné.

Cena dopravného a balného
    ..................... 350,- Kč
Neplatí zde poštovné zdarma při nákupu nad 2.000,-Kč.
 
Zboží se expeduje po připsání příslušné částky na náš účet. Veškeré bankovní poplatky hradí kupující !!!!
Při zadávání příkazu si ověřte, že přesně ta částka, která je uvedena na faktuře bude připsána na účet dodavatele. Pokud tomu tak nebude, budete vyzváni k doplacení příslušné částky.

Po dokončení objednávky Vám budou nabídnuty všechny potřebné údaje pro uskutečnění platby.
!!! Po odeslání objednávky NIC NEPLAŤTE a vyčkejte na potvrzení dostupnosti zboží, které Vám bude zasláno na Váš e-mail do 48 hodin od objednání (v pracovní dny) !!!

V případě nedodržení výše uvedených ustanovení a následnému příp. vracení uhrazené částky na Váš účet, popř. doplacení částky na účet dodavatele, hradíte jako odběratel veškeré bankovní poplatky s platbou spojené.

Dodací lhůta je 7-20 dnů podle povahy zboží a jeho stavu na skladě. V případě, že dodávka zboží by měla být delší než 20 dnů, budeme Vás o tomto informovat. Při přebírání zboží je kupující povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému.

V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít ! 

Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že tato splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je přiložena k zásilce.

Jak je to s DPH ?
Zboží je do Slovenské republiky dodáno za ceny v Kč s DPH. 
Pokud má být dodávka zboží uskutečněna bez DPH, je nezbytně nutné splnit následující podmínky:

1.
 při objednání zboží musíte napsat do poznámky, že chcete dodat zboží za cenu bez DPH, popř. musíte tuto skutečnost ihned poslat na e-mail info@konopnyshop.cz !!!
2. ve Vaší registraci musíte uvést své DIČ (bez uvedení proběhne expedice vždy za cenu s DPH)
3. je nutné správnost DIČ doložit kopií registrace u příslušného finančního úřadu na Slovensku zasláním v digitální podobě na náš e-mail info@konopnyshop.cz.

Nesplněním kterékoliv z podmínek není možná expedice za ceny bez DPH (a je provedena expedice za plnou cenu s DPH). Při případném vracení DPH platí kupující veškeré bankovní poplatky spojené s touto transakcí.

 

X. Odstoupení od smlouvy

a) Podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku (např. internet) do 14 dní od převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. 
Berte prosím na vědomí, že tato lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží.Toto právo také neslouží jako způsob řešení reklamace vadného zboží (viz Reklamační řád).

b) Spotřebitel nemůže odstoupit podle uvedeného zákonného ustanovení od smluv: 

1) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
2) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
3) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, 

c) Požadavky pro úspěšné uplatnění práva odstoupení od smlouvy:
- výrobek, jehož charakter to vylučuje nesmí být použitý (např. kupujícím vyzkoušené kosmetické přípravky apod.). V ostatních případech nesmí jevit známky užívání a opotřebení. 
- výrobek nesmí být poškozený,
- výrobek musí být kompletní (vč. příslušenství, návodu k použití, záručního listu),
- výrobek se vrací nejlépe společně s dokladem o koupi,
- výrobek se vrací včetně původního obalu, který by měl být co možná nejméně poškozený (tedy ve stavu odpovídajícím jeho běžnému porušení při vybalování věci z tohoto obalu),
- o vrácení nás informujte nejlépe písemnou formou, která nejlépe zajišťuje prokazatelnost projevu vůle odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny; kontaktní e-mail:  info@konopnyshop.cz, tel.:+420 606 045 006
- v odstoupení od smlouvy uveďte vaše kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, telefonní kontakt)
- zboží neposílejte na dobírku, nebylo by přijato; doporučujeme Vám zboží pojistit.
- zboží posílejte nejlépe v dalším vhodném (pevném) obalu.
Finanční prostředky budou vráceny nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Vrací se plná kupní cena, ovšem nevrací se náklady na uskutečněnou dopravu zboží k zákazníkovi.

d) Pokud hodnota vraceného zboží byla snížena (zejména poškození, chybějící příslušenství, apod.), má sice zákazník také nárok na vrácení zboží ve 14-denní lhůtě, ale prodávající je oprávněn vrácenou kupní cenu ponížit o tomu odpovídající přiměřenou částku. Neboli prodávající je povinen v tomto případě zboží také vzít zpět, ale hodnota, o kterou byla snížena hodnota nového výrobku, bude odečtena od vrácené částky za zboží.

e) Zboží, které nebude splňovat vše uvedené podmínky a nebude možné se dohodnout s kupujícím na řešení vzniklého problému, uložíme na naší provozovně. Spotřebitel bude o tomto postupu vyrozuměn písemnou formou a bude s ním dohodnut další postup.

f) Ve 14-ti denní lhůtě nelze vrátit použité zboží intimní povahy z hygienických důvodů.

XI. Záruční podmínky

a) Délka záruky na prodávané zboží je uvedena v záručním listě nebo ve faktuře. 
b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku, či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů, jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti. 
 Záruka se nevztahuje na výrobky s odstraněnou pečetí výrobce, případně na zboží mechanicky poškozené. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem, jako například přepisování a podobně.

c) Místem uplatnění reklamace je sídlo expedice: Konopnyshop, CARUN PHARMACY s.r.o., Orlovská 726/155, 713 00 Ostrava, Česká Republika, e-mail: info@konopnyshop.cz, mobil: +420 606 045 006.

d) Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace, kdy zároveň zákazník uplatňuje reklamaci přímo u samotného prodejce, dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní firmou. 

e) K reklamovanému zboží je nutné přiložit doklad o nákupu - fakturu a podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být zabaleno v originálním obalu a musí být kompletní.

f) Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách konopnyshop.cz v den odeslání elektronické objednávky.
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. 
Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

 

XIII. Reklamace poškozené zásilky

Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), doporučujeme odmítnout převzetí zásilky. Pokud příjemce zásilky zjistí skrytou vadu, je povinen oznámit tuto skutečnost nejlépe bez odkladu zasílateli, avšak nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena. Při poškození zásilky kontaktujte přepravce (Česká pošta) a vyžádejte si sepsání Zápisu o škodě. Na základě zaslané kopie zápisu o škodě (faxem, e-mailem, poštou), Vám zašleme novou zásilku.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.


Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku

Počet
Celkem

0 ks zboží. 1 produkt v košíku.

Celkem za produkty:
Celkem za doručení:  Bude determinováno
Celkem
Pokračovat v nákupu Objednat